News

, , ,

ประกาศด่วน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกริก

เรื่อง  ปฏิทินการจัดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ)

ระดับปริญญาตรี    ปีการศึกษา 2561

…………………………………………………………………………….

เพื่อให้การจัดทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบของมหาวิทยาลัยเกริก เป็นไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกริกเรื่อง  นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษและประกาศมหาวิทยาลัยเกริก    เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ระดับปริญญาตรี  จึงเห็นควรยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเกริก เรื่อง  ปฏิทินการจัดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ(ภาคปกติและภาคสมทบ)ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2561 และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีหลักปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน    มหาวิทยาลัยจึงกำหนดปฏิทินและขั้นตอนการจัดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ)ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2561 โดยให้นักศึกษาที่ประสงค์แจ้งสำเร็จการศึกษาต้องทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

กำหนดการ ภาคต้น 
ปีการศึกษา 2561
ภาคปลาย
ปีการศึกษา 2561
ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2561
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อลงทะเบียนทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 วันที่ 1- 9 พ.ค.61 3 – 6 ก.ย.61 28 ม.ค. – 1 ก.พ.62
ครั้งที่ 2 วันที่ 17-31 ส.ค.61
เลขานุการคณะ/โครงการรวบรวมใบลงทะเบียนส่งให้งานทะเบียนป้อนข้อมูลเข้าระบบ ครั้งที่ 1 วันที่ 7–11 พ.ค.61 6 – 7 ก.ย.61 6 – 7 ก.พ.62
ครั้งที่ 2 วันที่ 3 – 7 ก.ย.61
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ ครั้งที่ 1 วันที่ 29 มิ.ย.61 30 พ.ย.61 29 มี.ค.62
ครั้งที่ 2 วันที่ 17 ก.ย.61
วันสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 วันที่ 5 ส.ค.61 29 ธ.ค.61 21 เม.ย.62
ครั้งที่ 2 วันที่ 7 ต.ค.61
ประกาศผลการสอบ ครั้งที่ 1 วันที่ 17 ส.ค.61 18 ม.ค.62 3 พ.ค.62
ครั้งที่ 2 วันที่ 25 ต.ค.61
นักศึกษาที่สอบ “ผ่าน” ให้ไปรับ- ส่งเอกสารการแจ้งสำเร็จการศึกษาที่งานทะเบียนภายในวันที่กำหนดของแต่ละภาคการศึกษา ครั้งที่ 1 วันที่ 27-31 ส.ค.61 21 – 31 ม.ค.62 6 – 17 พ.ค.62
ครั้งที่ 2 วันที่ 26-31 ต.ค.61

*หมายเหตุ ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา  2561  เป็นต้นไป

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ การสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป นักศึกษาทุกคนต้องทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (Kr.U. English Exit Exam) ตามแบบทดสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย โดยมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จึงจะสำเร็จการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์

มีแนวปฏิบัติดังนี้
1. เป็นนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือ นักศึกษาเทียบโอนชั้นปีสุดท้าย
2. มหาวิทยาลัยจะจัดการสอบปีละ 3 ครั้ง คือ ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน (รายละเอียด ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเกริก เรื่อง ปฏิทินการจัดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ (ภาคปกติและภาคสมทบ) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561)
3. ลงทะเบียนสอบพร้อมกับการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ โดยวันสอบจะปรากฏในใบลงทะเบียน
4. มหาวิทยาลัยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมในการสอบครั้งแรก หากสอบไม่ผ่านนักศึกษาต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบครั้งถัดไป ครั้งละ 500 บาท จนกว่าจะสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
5. ข้อสอบมีจำนวน 100 ข้อ ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง และจะประกาศผลสอบภายใน 2 สัปดาห์
6. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจะบันทึกในใบรับรองผลการศึกษา ดังนี้ S หมายถึง “ผ่าน” U หมายถึง “ไม่ผ่าน”