News

, , , , ,

รายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต สำหรับการเข้ารับประทานปริญญาบัตร

กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต สำหรับการเข้ารับประทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (รอบ 2)
วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00-17.00 น.
***********************************
เพื่อให้การรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ขอให้บัณฑิตใหม่ ปฏิบัติดังนี้
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่่อตามด้านล่างดังนี้

บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต

 • บัณฑิตทำการตอบ “แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ”
  (คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม) และตอบแบบสอบถามให้ครบสมบูรณ์ จึงจะสามารถไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้
 • บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ดาวน์โหลด “แบบสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต” (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์) และนำเอกสารดังกล่าวไปให้นายจ้างกรอกข้อมูลพร้อมปิดผนึกซอง และนำมาส่งเจ้าหน้าที่/ตัวแทนคณะวิชาก่อนการเข้ารายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้อง 2100(ห้องสตูดิโอ) อาคาร ดร.เกริก ชั้น1  มหาวิทยาลัยเกริก

*หมายเหตุ  “แบบสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต” เฉพาะบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่เป็นลูกจ้างเท่านั้น หากเป็นนายจ้าง/หรือเจ้าของกิจการ ไม่ต้องดำเนินการ

3. ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต มหาวิทยาลัยได้จัดร้านครุยมาบริการให้ในราคาที่เหมาะสมและ ถูกต้องตามข้อกำหนดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย 

รายละเอียดราคาชุดครุยวิทยฐานะ
รายการ ค่าเช่าตัด ค่าสั่งตัด
ครุยบัณฑิต 1,300 บาท  2,400 บาท
ครุยมหาบัณฑิต 1,300 บาท  2,500 บาท
ครุยดุษฎีบัณฑิต ไม่มีเช่าตัด  3,500 บาท

4. กำหนดรับชุดครุย  วันเสาร์ที่  5  มกราคม  2562 และวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา  09.00-17.00 น.   ณ  ห้อง 2100 (ห้องสตูดิโอ) อาคาร ดร.เกริก ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเกริก

***********************************

ขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียน เพื่อเข้ารับ ประทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (รอบ 2)
วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00-17.00 น.
ณ ห้อง 2100(ห้องสตูดิโอ) อาคาร ดร.เกริก ชั้น1  มหาวิทยาลัยเกริก

สำหรับ บัณฑิต(ทุกระดับ) ที่มารายงานตัวขึ้นทะเบียน   ให้ปฏิบัติดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 บัณฑิต (ทุกระดับ) ตรวจสอบรายชื่อที่บอร์ด บริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น 1 อาคาร ดร.เกริก (ตรวจสอบรายชื่อคณะและสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา)

 • บัณฑิต ติดต่อที่ห้อง 2102 เพื่อตอบแบบ/หรือส่งเอกสารที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
  1. แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
  2. แบบสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
 • มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต ติดต่อที่ห้อง 2102 เพื่อส่งเอกสารที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
  1. แบบสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

ขั้นตอนที่ 2 บัณฑิต(ทุกระดับ) ติดต่อฝ่ายทะเบียนโต๊ะที่ 1 (อยู่ภายในห้องสตูดิโอ) เพื่อ – รายงานตัว/ตรวจสอบ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล พร้อมลงลายมือชื่อแจ้งเข้ารับ / ไม่เข้ารับ กรณีที่เข้ารับให้ติดต่อ ร้านครุย (อยู่ภายในห้องสตูดิโอ) เพื่อเช่าตัดหรือสั่งตัดชุดครุยวิทยฐานะ

ขั้นตอนที่ 3 บัณฑิต(ทุกระดับ) เลือกซื้อเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย

***เสร็จสิ้นการรายงานตัว***

 

หมายเหตุ
-กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแบบสอบถาม โปรดติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 02-970-5820,02-552-3500-9 เบอร์ภายใน 301
E-mail : computer@krirk.ac.th
– กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตอบแบบสอบถาม โปรดติดต่อสอบถามที่ คณะวิชาฯ
มหาวิทยาลัยเกริก 02-9705820 และ 02-5523500-9
คณะบริหารธุรกิจ เบอร์ภายใน 215 , 232
คณะนิติศาสตร์ เบอร์ภายใน 211 , 209
คณะศิลปศาสตร์และสาขานิเทศศาสตร์ เบอร์ภายใน 434 , 433