News

, , ,

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ศ.ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์ ได้มอบนโยบายฯ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ศ.ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์ ได้มอบนโยบายให้แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกริก เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกริกให้เป็นแหล่งการศึกษาที่มีการเรียนการสอนหลากหลายสาขาวิชา มีความทันสมัย และมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 2300 อาคาร ดร.เกริก