News

พิธีลงนามทางด้านวิชาการกับ วิทยาลัยอาชีวะหางโจว และมหาวิทยาลัย Zhejiang Shuren

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก และคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่บมชม และร่วมพิธีลงนามทางด้านวิชาการกับ วิทยาลัยอาชีวะหางโจว และมหาวิทยาลัย Zhejiang Shuren โดยได้รับการต้อนรับจากอธิการบดี คณาจารย์ และนักศึกษาเป็นอย่างดี.
หลังจากนั้นทางคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเกริก ได้เดินชมห้องสมุด ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และบรรยากาศรอบๆ สถาบันการศึกษาทั้งสองแห่ง

#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity