News

(Untitled)

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ม.เกริก ได้จัดกิจกรรมพานักศึกษาชั้นปีที่ 2 ไปศึกษาดูงานที่ พิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนของงานผู้โดยสารขาออก ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561
#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity