News

อาจารย์ณภัทร มังคละพฤกษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก ลงนาม MOU กับ บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัดฯ

อาจารย์ณภัทร มังคละพฤกษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก กับ บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ #มหาวิทยาลัยเกริก

Pic-8 Pic-5Pic-3 Pic-4Pic-7 Pic-6Pic-1