News

โครงการอบรมบทบาทของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตร 2558

ภาพบรรยากาศการเข้าอบรมในโครงการอบรม “บทบาทของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตร 2558 และแนวทางการประเมืนประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร” เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้อง 3202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกริก

#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity