News

โครงการ “พัฒนาบุคลากรสายอาจารย์” ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าอบรมโครงการ “พัฒนาบุคลากรสายอาจารย์” ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่องการพัฒนาผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ของ สกอ. ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้อง 1221 อาคารมังคละพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก

#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity