News

โครงการ “ปลูกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน ปลุกพลังความรักชาติ”

งานกิจกรรมนักศึกษาและการกีฬา สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก ได้รับเกียรติจากกิจการพลเรือนทหารบกมาบรรยายเรื่องความรักชาติให้กับ อาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษาได้ฟัง ในโครงการ “ปลูกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน ปลุกพลังความรักชาติ” เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 2101 อาคาร ดร.เกริก
#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrikUniversity