News

โครงการ การพัฒนาบุคลากรฝ่ายสนับสนุน

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมอบรม การพัฒนาบุคลากรฝ่ายสนับสนุน เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 61 โดยได้รับเกรียติจาก ท่านผศ.ดร. นุสรา เกิดประทุม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และท่านอาจารย์กอปรเกียรติ ปิยสิรานนท์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ท่านอาจารย์ภูมินทร์ มีขันหมาก วิทยากรในการอบรมในเรื่องเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก การทำงานเป็นทีม บรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้ ทัศนคติในการทำงานที่ดี และยังมีความสนุกในการอบรมอีกด้วย

#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity