News

โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 รุ่น 36

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

คุณสมบัติ: รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
จำนวนหน่อยกิตตลอดหลักสูตร: 39 หน่วยกิต
– รายวิชา 27 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
– รายวิชา 33 หน่วยกิต และสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
วันและเวลาเรียน: เรียนเฉพาะวันเสาร์หรือเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 14.30 น. และ 14.31 – 20.00 น.

* สามารถจบได้ภายใน 1 ปี 4 เดือน ภายใต้ Road Map โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด
* เรียนอย่างมีคุณภาพและอบอุ่น หลักสูตรผ่านการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.
* สอบถามเพิ่มเติม โทร. 084-717-5050 (คุณอุ๋ย)