News

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ให้มีความรัก ความสามัคคีปรองดอง และสร้างความอบอุ่นมิตรภาพที่ดีต่อกัน ณ ค่ายฝึกหาดยาว จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560
#มหาวิทยาลัยเกริก #คณะบริหารธุรกิจ #สาขาการตลาด #KRU #สาขาวิชาการบัญชี #KrirkUniversity