News

โครงการพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยเกริก

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยเกริกได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการแบบอย่างดีมาก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัสรินณ์ พันธุ์แน่น ผู้รับผิดชอบโครงการพี่เลี้ยงโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ และ นายจีราวัฒน์ ชัยจรุงเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ จากอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันแม่ข่ายเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชเนตตี พิพัฒนางกูร ประธานโครงการพี่เลี้ยงโรงเรียนมหาวิทยาลัยเกริกและประธานกลุ่ม 1 และอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยเกริก เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #Krirk University #โครงการพี่เลี้ยง#โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยาในพระอุปถัมภ์ฯ