News

โครงการปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง คืนความสุขสู่สังคม

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก นำนักศึกษาทำกิจกรรม “โครงการปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง คืนความสุขสู่สังคม” ณ โรงเรียนพระวรสาร ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 17-18 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆ ที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสในสังคม ตลอดจนปลูกจิตสำนึกที่ดีสำหรับนักศึกษาในการปฏิบัติตนโดยที่เป็นผู้รู้จักการให้ และใหันักศึกษาได้สัมผัสกับความเป็นอยู่ของสังคมในชนบทของผู้ยากไร้
#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ #บริหารธุรกิจ #โครงการปันน้ำใจจากพี่สู่น้องคืนความสุขสู่สังคม #Krirkuniversity