News

โครงการทัศนศึกษาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการทัศนศึกษาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว หมู่ที่ 5 ต.ยางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว หมู่ที่ 5 ต.ยางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561