News

โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก ได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ณ ค่ายฝึกหาดยาว จ. ชลบุรี เก็บขยะริมชายหาด คืนความสะอาดให้กับท้องทะเล กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งสริมและสร้างจิตสำนึกให้กับนักศึกษาให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และยังสร้างความสามัคคีร่วมกัน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560
#มหาวิทยาลัยเกริก #คณะบริหารธุรกิจ #สาขาการตลาด #KRU #KrirkUniversity