News

, , , ,

โครงการความร่วมมือเครือข่ายผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ

รศ.สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงานสัมมนา”โครงการความร่วมมือเครือข่ายผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กลุ่ม 1″ เพื่อเป็นเวทีของผู้บริหารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างสถาบันพี่เลี้ยงกับผู้อำนวยการโรงเรียน

ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวสุมัณฑณา จันทโรจวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บรรยายหัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง” และ รศ. ลัดดา ภู่เกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา บรรยายหัวข้อ “การสร้างเครือข่ายผู้อำนวยการเพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ (PLC) โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง”

นอกจากนี้ยังมีการเสวนา หัวข้อ “ผลการดำเนินงานของโครงการในปีแรก พ.ศ. 2559 และการก้าวไปสู่อนาคต” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ ผศ.ชเนตตี พิพัฒนางกูร ประธานกรรมการฯ กลุ่ม 1 อาจารย์ภณ ใจสมัคร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์บุปผา พิกุลแก้ว สถาบันรัชภาคย์ และ ดร.ดรุณี ชูประยูร มหาวิทยาลัยเกริก เป็นผู้ดำเนินรายการ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 -15.00 น. ณ ห้องประชุม 2600 อาคาร ดร.เกริก

IMG_0968-2 IMG_0984-2 IMG_0987-2 IMG_1000-2 IMG_1006-2 IMG_1012-2 IMG_1021-2 IMG_1051-2 IMG_1069-2 ต้นแบบแนวนอน

IMG_1008-2 IMG_1030-2 IMG_1033 IMG_1035 IMG_1037 IMG_1038 IMG_1040 IMG_1043-2 IMG_1049