News

“แนวปฏิบัติในการขอรับรองวิทยฐานะ ระดับหลักสูตรและสถาบัน”

รศ.สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงานโครงการอบรมมาตรฐานวิชาการให้กับอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกริก ในหัวข้อ “แนวปฏิบัติในการขอรับรองวิทยฐานะ ระดับหลักสูตรและสถาบัน” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณนัชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1208 อาคารมังคละพฤกษ์

Pic-9 Pic-8 Pic-7 Pic-6 Pic-5 Pic-4 Pic-3 Pic-2 Pic-1