News

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดกิจกรรมบริการวิชาการและส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา โครงการไอทีสู่ชนบท:พี่สอนน้อง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดกิจกรรมบริการวิชาการและส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
โครงการไอทีสู่ชนบท:พี่สอนน้อง
เน้นกลุ่มโรงเรียน สพฐ.ต่างจังหวัด ขนาดเล็ก เพื่อจัดกิจกรรมสอนวิชาการ Software/Hardware
พร้อมมอบสิ่งของและทุนสนับสนุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาท
ณ รร.วัดสบกเขียว จ.นครนายก วันที่ 20 ก.พ. 2561