News

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจศึกษาดูงาน บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจอันดับต้นด้านการจัดการโครงข่ายและการสื่อสารอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ณ อาคารจัสมิน ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยการฟังบรรยายจาก ผจก.ฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับระบบโครงข่ายการสื่อสาร ระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ต การให้บริการ Cloud Application รวมถึงแนวทางระบบการจัดการธุรกิจอื่นๆ และเยี่ยมชมห้อง Internet Data Center เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น.