News

,

สาขาการบริหารจัดการองค์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต “สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ” เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2560

IMG_2817 IMG_2816