News

สาขาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกริก จัดงานพิธีประดับเครื่องหมายชั้นปีและกิจกรรมงานสานสัมพันธ์ สายรหัสฯ

#สาขาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกริก จัดงานพิธีประดับเครื่องหมายชั้นปีและกิจกรรมงานสานสัมพันธ์ สายรหัส (Meeting Code) ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจการบิน โดยมี รศ.ดร.วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สืบทอดประเพณีอันดีงาม สร้างความภาคภูมิใจ ความรัก ความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2560 ณ #มหาวิทยาลัยเกริก #สาขาการจัดการธุรกิจการบิน

9 141 5 11 133  23 26 27 29 30 34 33 32 31  18 19 21 2216