News

สัมมนาทางวิชาการ “นิติวิทยาศาสตร์ช่วยปิดคดีอาญาได้อย่างไร”

คณะนิติศาสตร์ร่วมกับศิษย์นิติศาสตร์ รุ่น 57-59 จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง นิติวิทยาศาสตร์ช่วยปิดคดีอาญาได้อย่างไร โดยเรียนเชิญ แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์  โรจนสุนันท์ เป็นวิทยากรผู้บรรยายตลอดจนตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนา เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม 2300 อาคาร ดร.เกริก มหาวิทยาลัยเกริก