News

,

สัมภาษณ์นักศึกษางาน part-time

นายพลวัฒน์  เร่งรีบ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา  มอบของที่ระลึกให้แก่คุณอภิชาติ  ลาดพันนา ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์บริษัทโออิชิ กรุ๊ปในการที่บริษัทเข้ามารับสมัครสัมภาษณ์งาน พร้อมอบรมงาน Part-time แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก  เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเกริก  จัดโดยงานบริการจัดหาแหล่งรายได้เสริม สำนักกิจการนักศึกษา
0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 6