News

“สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนและหน่วยงานต่างๆ 2561”

อาจารย์ธัญญ์พิชชา อติวัณณ์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนนำกระเช้าสวัสดีปีใหม่ จากอาจารย์ณภัทร มังคละพฤกษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก ส่งมอบความสุขสวัสดีปีใหม่แด่สื่อมวลชนและหน่วยงานต่างๆ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561
เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัยเกริก ด้วยดีเสมอมา