News

สวนาพูดคุยเกี่ยวกับโครงการการศึกษานานาชาติของในกลุ่มอาเซียนและประเทศจีน

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก ให้การต้อนรับอธิการบดีและตัวแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 32 แห่ง เข้าร่วมสัมมนา “การเสวนาพูดคุยเกี่ยวกับโครงการการศึกษานานาชาติของในกลุ่มอาเซียนและประเทศจีน หลังจบสัมมนาได้มีการลงนามทางด้านวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก และมหาวิทยาลัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity