News

“ศูนย์สอบการวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì (HSK)”

ท่านอาจารย์ ดร. ปรางทิพย์ ยุวานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกริก เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการให้มหาวิทยาลัยเกริกเป็น “ศูนย์สอบการวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì (HSK)” เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา
——————————————————
ผลสอบ HSK เป็นมาตรฐานสากลที่รัฐบาลจีนรับรอง และเป็นที่ยอมรับจากสถานศึกษาทั่วโลก และผลสอบยังสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบในการยื่นสมัครเรียน สมัครขอทุน สมัครงาน หรือใช้วัดระดับความรู้สำหรับตนเองได้อีกด้วย
——————————————————