News

ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ฯ

ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดคอร์รัปชัน  กรณีศึกษาจังหวัดน่าน นครราชสีมา และกรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ปัทมาวดี  โพชนุกูล รอง ผอ.สกว. ด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #มหาวิทยาลัยเกริก
7 25 68 10 94 3 1