News

“วันอาสาฬหบูชา”

ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา อันได้แก่ “ธรรมจักกัปปวัตสูตร” และเกิดมีสาวกรูปแรกขึ้น
ถือเป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย

“พิธีกรรมโดยทั่วไป ที่ชาวพุทธปฏิบัติ”
คือการทำบุญ ตักบาตร รักษาศิล ฟังพระธรรม เทศนา และสวดมนต์ ในตอนค่ำก็จะมีการเวียนเทียนที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงานแต่เดิมมา