News

ลงนามทางด้านวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก และ Inner Mongolia Finance And Economics College.

ดร. ปรางทิพย์ ยุวานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ Inner Mongolia Finance And Economics College. และร่วมลงนามทางด้านวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก และ Inner Mongolia Finance And Economics College. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยเกริก เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity