News

,

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2560

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต “สาขาวิชาการบริหารการศึกษา”  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2560

IMG_1091 IMG_1092