News

,

ม.เกริก พัฒนาศักยภาพคณาจารย์จัดอบรมหลักสูตรการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่นจากบทเรียน

ผศ.สุวิมล  วงศ์สิงห์ทอง ประธานกรรมการดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนระบบ e – Learning กล่าวเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้แผนดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” เพื่อให้คณาจารย์ผลิตสื่อการสอนในรูปแบบภาพยนตร์แอนิเมชั่น ที่จะสามารถกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจที่จะเรียนรู้ ติดตามเนื้อหาวิชา พร้อมเห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นควบคู่ไปด้วยโดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนพล พุกเส็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารมังคละพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก

pic1 pic2 pic3 pic4 pic5 pic6 pic7 pic8 pic9 pic10 pic11 pic12