News

มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษากัมพูชา ภายใต้ชื่อ “ทุนสมเด็จฮุน เซน”

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 ท่านศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้เข้าพบท่าน Samdech Hun Sen, นายกรัฐมนตรี ประเทศกัมพูชา เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษากัมพูชา ได้มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกริก ภายใต้ชื่อ “ทุนสมเด็จฮุน เซน” และทางคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริกเตรียมมอบ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสื่อสารการเมือง ให้กับท่านสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน

#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity