News

รำลึกพระคุณครู

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 08.45 น. ณ สนามกีฬาในร่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ