News

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ภาพบรรยากาศ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกริก กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ โดยมีท่านอธิการบดี อาจารย์ณภัทร มังคละพฤกษ์ และผู้บริหารทั้งสองฝ่ายลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยเกริก
#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity