News

พิธีลงนามการทำบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ภาพบรรยากาศ พิธีลงนามการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการให้บริการสารสนเทศระหว่างสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกริก และสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หอสมุดกลาง) โดยมีท่าน รศ.ดร.อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร. สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก โดยผู้บริหารทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย