News

พิธีมอบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2560 โดยมีท่านอธิการบดี อาจารย์ณภัทร มังคละพฤกษ์ เป็นประธานภายในงาน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ อาคาร มังคละพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity