News

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-1500 น. ณ ห้อง 2300 อาคาร ดร.เกริก มหาวิทยาลัยเกริก