News

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณพร ชวนเกริกกุล นำนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ศึกษาดูงานฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณพร ชวนเกริกกุล นำนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและขั้นตอนการผลิตรายการ การเผยแพร่และนำเสนอข่าว ตลอดจนเทคนิคการควบคุมห้องส่งสตูดิโอ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 NBT โดยมีหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสถานีให้การต้อนรับ และทีมงานด้านเทคนิคและผลิตรายการให้ข้อมูลความรู้กับนักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560

5 6

1 27 8 9 3

413 12 11

10