News

,

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

       ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม มหาวิทยาลัยเกริก โดยอาจารย์เกริกก้อง มังคละพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องเจ้าฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ซึ่งต่อไปจะเป็น “หน่วยงานเครือข่าย” สำคัญในการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางเขน เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร และพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ได้น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

IMG_1083 IMG_1088-2 IMG_1089 IMG_1091 IMG_1092 IMG_1095 IMG_1100 IMG_1103 IMG_1104 IMG_1106 IMG_1112 IMG_1115