News

,

นักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2560

ขอให้นักศึกษาที่มีความประสงค์สมัครเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ห้องสำนักกิจการนักศึกษา และขอให้ส่งเอกสารการสมัครภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เท่านั้น โดยนักศึกษาวิชาทหารจะต้องไปรายงานตัว ในห้วงที่ 2 วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 รอบเวลา 12.30 น. ณ ศูนย์การกำลังสำรอง ดินแดง กรุงเทพมหานคร

***นักศึกษาสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริการจัดหาแหล่งรายได้เสริม สำนักกิจการนักศึกษา***