News

,

นักศึกษาฝึกงาน

นส. ขนิษฐา สมสุด (ลูกปัด) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ #มหาวิทยาลัยเกริก ฝึกงานที่กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในการปฎิบัติงานจริง และเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต #เริ่มต้นการเรียนรู้กับสังคมคุณภาพ #มหาวิทยาลัยเกริก

1827 1826 1825 1824 1823