News

ต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุสรา เกิดประทุม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการตลาด อาจารย์ชวิน ฉีปิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการตลาดและการต่างประเทศ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมรับฟังหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกริก และได้เยี่ยมชมบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity