News

,

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีพ.ศ. 2560

กำหนดการ

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีพ.ศ. 2560

วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน  2560

ห้องประชุม 2700 อาคาร ดร.เกริก มหาวิทยาลัยเกริก

……………………………………………..

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน / รับเอกสาร
09.00-09.30 น. พิธีเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
พิธีกร โดย อาจารย์ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
กล่าวรายงาน โดย อาจารย์เกริกก้อง มังคละพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กล่าวเปิดงาน โดย อาจารย์ณภัทร มังคละพฤกษ์ อธิการบดี
09.30-11.15 น. เสวนาพิเศษ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้าสมัครงานในสถานประกอบการ”
ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ กรรมการผู้จัดการโรงแรม เดอะเปียโนรีสอร์ท
คุณพัฒน์ชรัช รัตนศุทธพบูลย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกริก
ผู้ดำเนินรายการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชเนตตี พิพัฒนางกูร ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
11.15-11.30 น. แนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
วิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชเนตตี พิพัฒนางกูร ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
11.30-12.00 น. รับประทานอาหาร/ การแสดงจากชมรมดนตรีสากล มหาวิทยาลัยเกริก
12.00-13.00 น. กิจกรรมปัจฉิมสัมพันธ์
การแสดงศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม(5-6 นาที)
การแสดงดนตรีจากชมรมดนตรีสากล(สลับกันไป)
ตัวแทนบัณฑิตแต่ละคณะกล่าวแสดงความรู้สึกถึงมหาวิทยาลัยเกริก สลับกับคณบดีแต่ละ
คณะกล่าวอวยพรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา (5 นาที/คน)(สลับดนตรี/คาราโอเกะ)
ชมวีดีทัศน์ภาพกิจกรรม
13.00-13.30 น. พิธีปิด ประธานจัดงานกล่าวปิดงาน
บัณฑิตจับมือล้อมเป็นวงกลมร้องเพลงร่วมกัน
ชมรมขับร้องประสานเสียงร้องเพลงอาลัยร่มพฤกษ์/เพลงคำมั่นสัญญา
บัณฑิตรับมอบของที่ระลึกหน้างาน พร้อมส่งแบบประเมินการจัดงาน

……………………………………………..

*หมายเหตุ : การแต่งกายชุดสุภาพ