News

งานการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

รองศาสตราจารย์ นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ Thailand 4.0”
ในงานการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 ในงานมีการเสวนาวิชาการเรื่อง “การปฏิรูปการศึกษาเพื่อรองรับ Thailand 4.0” โดยได้รับเกียรติจาก คุณวราภรณ์ รุ่งตระการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คุณสนิท แย้มเกสร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมณี คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และ ดร.เกสิณี ชิวปรีชา ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก เป็นผู้ดำเนินการเสวนา
นอกจากนี้ภาคบ่ายมีการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลภายนอก เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกริก