News

ค่ายสารนิพนธ์ โครงการบริหารการจัดการเพื่อพัฒนาผู้นำยุคใหม่

ภาพบรรยากาศการเข้าค่ายสารนิพนธ์ โครงการบริหารการจัดการเพื่อพัฒนาผู้นำยุคใหม่ หลักสูตรการจัดการองค์การ จัดสัมมนาระเบียบวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อม ในการทำ IS ของนักศึกษารุ่น 1 ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก วันที่ 26-27-ตุลาคม 2561

#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity