News

กิจกรรมเนื่องในวันที่ ๕

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วม “กิจกรรมเนื่องในวันที่ ๕” ๑.วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ๒.วันพ่อแห่งชาติ ๓.วันชาติ ชมการแสดงศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมร้องเพลงรักกันไว้เกิด เพลงแผ่นดินของเรา และศูนย์วัฒนธรรมขอความร่วมมือคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ แต่งกายด้วยเสื้อสีขาว ผ้าถุงหรือกางเกงผ้าไทย เพื่ออนุรักษ์ผ้าไทย และสืบทอดประเพณีอันดีงาม
#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร
#วันชาติ #วันพ่อแห่งชาติ #KrirkUniversity