News

การเข้าร่วมอบรม การพัฒนาบุคลากรสายอาจารย์

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมอบรม การพัฒนาบุคลากรสายอาจารย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พ.ค. 61 โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ศาสตตราจารย์ เสนาะ ติเยาว์ (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ ประจำมหาวิทยาลัยเกริก) และ ท่าน รศ.ดร. พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ) เป็นวิทยากรในการอบรมในรื่องการพัฒนาผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ของ สกอ.

#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity