News

,

การสร้างสื่อการสอนด้วย Adobe Captivate

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคณาจารย์และบุคลากร หัวข้อ การสร้างสื่อการสอนด้วย Adobe Captivate” ปีการศึกษา 2559  ในวันจันทร์ที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  ณ  ห้อง Lab 1  อาคารมังคละพฤกษ์  เวลา 09.00 – 16.00 น.

EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 EP7 EP8