News

, ,

การลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ระดับปริญญาตรี ประจำ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

กำหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียน
เรียนนักศึกษาเก่าแต่ละคณะวิชา  ระดับปริญญาตรี
ประจำ ภาคปลาย ปีการศึกษา  2560

……………………………………

วันศุกร์ที่ 15  กันยายน  2560
ทุกคณะรวบรวมตารางเรียนและกระเช้าชุดวิชาสำหรับการลงทะเบียนเรียน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาทุกรหัสวิชา ส่งให้สำนักวิชาการ
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560
ประกาศตารางเรียนตารางสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 – วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาและวางแผนการลงทะเบียนเรียนอาจารย์ที่ปรึกษารวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามกระเช้าชุดวิชา  และใบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามกระเช้า (เฉพาะนักศึกษาที่มาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเท่านั้น)  ส่งให้คณะวิชาเพื่อรวบรวมให้งานทะเบียนประวัตินักศึกษา (คณะวิชารวบรวมให้ครบและจัดส่งพร้อมกันทุกสาขา)
ประเด็นสำคัญ
ข้อ 1. การลงทะเบียนเรียนรายวิชา จะต้องไม่มีวันเรียนและวันสอบชนกัน หากเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย นักศึกษาต้องเขียนคำร้องและได้รับอนุมัติก่อนจึงจะไปลงทะเบียนได้
ข้อ 2.  อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งและกำชับให้นักศึกษามาลงทะเบียนเรียนใน วันพุธที่ 8  และ วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560  ตามกำหนดการของแต่ละคณะวิชา  ทั้งนี้ หากนักศึกษาไม่มาดำเนินการลงทะเบียนเรียนในวันดังกล่าว อาจมีผลต่อการดำเนินการด้านกองทุนฯ
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 – วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560
 งานทะเบียนประวัตินักศึกษาป้อนข้อมูลการลงทะเบียนตามข้อมูลที่คณะวิชาจัดส่งให้
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ
 เวลา 9.00 – 17.00  น. นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อลงชื่อในใบลงทะเบียน   รับตารางเรียน และ ติดต่องานกองทุนฯ เพื่อการศึกษา  โดยแบ่งกำหนดการของแต่ละคณะวิชาดังนี้
–  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) ทุกสาขาวิชา   ทุกรหัสนักศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ
 เวลา 09.00 – 17.00  น.  นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อลงชื่อในใบลงทะเบียน   รับตารางเรียน และ ติดต่องานกองทุนฯ เพื่อการศึกษา  โดยแบ่งกำหนดการของแต่ละคณะวิชาดังนี้
 – นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์     ทุกรหัส
–  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์        ทุกรหัส
–  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์      ทุกรหัส   ทุกสาขาวิชา